چرا مدائن گروپ؟

  • مشورت و ایده های کارشناسانه پروژه ها
  • طراحی خلاقانه و بروز پروژه ها
  • پیشبرد زمان بندی شده و صحیح پروژه ها
  • استفاده از نیروهای متخصص در اجرای پروژه ها
  • نظارت و گزارش های دائمی در پروژه ها
  • اعمال سلایق کارفرمایان در پروژه ها
  • پیگیری گزارش عملکرد پروژه ها
  • و ...

سرپرست گروه

مهندس ایرج معین درباری

فوق لیسانس عمران